Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Załączniki:
Pobierz plik (001.jpg)001.jpg[ ]355 kB2019-08-26 13:03
Załączniki:
Pobierz plik (nabór st referent str1.jpg)str1[ ]471 kB2019-08-05 09:40
Pobierz plik (nabór st referent str2.jpg)str2[ ]479 kB2019-08-05 09:40

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.902 z póź.zm)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych

 

1.    Wymagania niezbędne:

 

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

4)    nieposzlakowana opinia,

 

5)    wymagane wykształcenia: wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletni staż pracy,

 

6)    znajomość zakresu:

 

a)    krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności dokładna znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

b)    działania i funkcjonowania systemu oświaty w szkołach,

 

c)    operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

 

Specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność realizacji ustawowych zadań, o których mowa w ust. 3 ogłoszenia i art. 39 RODO.

 

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)    informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie:

 

2)    monitorowanie przestrzegania przepisów krajowych, rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,

 

3)    podejmowanie działań zwiększające świadomość pracowników przetwarzających poprzez szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,

 

4)    prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawienie ich wyników administratorowi danych osobowych,

 

5)    realizacja zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

 

6)    współpraca z organem nadzorczym,

 

7)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,

 

8)    w przypadku incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia (RODO),

 

9)    prowadzenie rejestru czynności na zbiorach,

 

10) prowadzenie dokumentacji dla administratora danych osobowych,

 

11) prowadzenie spraw związanych z incydentami, w przypadku ich wystąpienia,

 

12) dokonanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratora danych osobowych, a w przypadku potrzeby oceny skutków naruszenia ochrony danych osobowych,

 

13) monitorowanie wydanych przez administratora poleceń – upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzonego rejestru wydanych poleceń – upoważnionych,

 

14) wypełnienie swoich obowiązków z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania.

 

4.    Warunki pracy:

 

1)    wymiar czasu pracy – ¼ etatu,

 

2)    podstawa zatrudnienia – umowa o pracę,

 

3)    miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota,

 

4)    wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: umiejętność pracy w  zespole, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, sumienność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej – do pobrania na stronie sp18bipinfo.pl lub  w sekretariacie szkoły),

 

2) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie lub zaświadczenia),

 

3) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy, m.in.: kserokopie świadectw [pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (zarówno w ramach zakończonych stosunków pracy, jak i trwającego stosunku pracy),

 

4) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

 

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 

6) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do podjęcia pracy na określonym stanowisku,

 

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z   pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie (sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Biuletynie  Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej – do pobrania na stronie sp18bipinfo.pl lub  w sekretariacie szkoły),

 

Osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem będą zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej – do pobrania na stronie sp18bipinfo.pl lub  w sekretariacie szkoły).

 

      6. Wskaźnik zatrudnienia:

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w  rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota poniżej 6%.

 

      7. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

 

1) I etap – weryfikacja ofert pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ogłoszeniu,

 

2) II etap – rozmowa sprawdzająca wiedzę oraz kwalifikacje kandydatów niezbędne na stanowisku, Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania naboru na każdym etapie.

 

     8. Termin i sposób składania ofert:

 

1) wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej (ul. Łukasiewicza 7, 41-707 Ruda Śląska) w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 10.00 z dopiskiem:

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota

ul. Łukasiewicza 7, 41-707 Ruda Śląska

„Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony danych w SP18 Ruda Śląska”

 

 

 

 

2) oferty kandydatów złożone po terminie nie będą  rozpatrywane,

 

3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i przejdą do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

      9. Informacje o wyniku naboru :

 

Informację o wyniku naboru  upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zatrudnienia kandydata.

 

      10. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

 

W okresie 30 dni od daty zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o wyniku naboru, w przypadku nie przyjęcia do pracy, kandydaci mogą odbierać osobiście swoje dokumenty aplikacyjne w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZAŁ. NR 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych.pdf)załącznik 2[ ]171 kB2018-05-11 15:39
Pobierz plik (kwestionariusz osobowy osoby ubiegajacej się o pracę.pdf)kwestionariusz[ ]187 kB2018-05-11 15:39
Pobierz plik (ZAŁ. NR 1 OŚWIADCZENIE.pdf)Załącznik nr 1 oświadczenie[ ]106 kB2018-05-11 15:41
Załączniki:
Pobierz plik (001 (2).jpg)informacja o wynikach naboru[ ]279 kB2018-05-23 10:14

 

Załącznik Nr 5

 

do Regulaminu naboru na wolne

 

stanowiska urzędnicze

 

w Szkole Podstawowej nr 18

 

 

 

 

 

Ruda Śląska, dnia 27.06.2017r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

NA WOLNE STANOWISKO

 

 

 

księgowa

 

.........................................................

 

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18

 

Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. ŁUKASIEWICZA 7

 

 

 

w wymiarze ½ etatu

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko księgowej wybrana została Pani Marzena Szmatloch, zamieszkała w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

 

Pani Marzena Szmatloch spełnia wszystkie wymogi formalno – prawne jak i dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information