Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 • Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 • Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 • Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 • Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
 • Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
 • Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
 • Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ:

 • Dyrektor Szkoły - Grażyna Miliczek
 • Wicedyrektor -  Izabela Lisiak
 • JĘZYK POLSKI
 • Kasperczyk Mariola
 • Miliczek Grażyna
 • Osmelak Wioletta
 • Skrzypek Anna
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • Błońska Agnieszka
 • Ćwik Anna
 • JĘZYK NIEMIECKI
 • Waloszczyk Krzysztof
 • HISTORIA
 • Malich Ewa
 • BIOLOGIA
 • Gładysz Justyna
 • Jagielska Jolanta
 • PRZYRODA
 • Jagielska Jolanta
 • INFORMATYKA
 • Jagielska Jolanta
 • Jarosz Łukasz
 • Lisiak Izabela
 • MATEMATYKA
 • Dziopa Małgorzata
 • Kiecak Kornelia
 • Łaszewska Ilona
 • FIZYKA
 • Kiecak Kornelia
 • CHEMIA
 • Strycharczyk Halina
 • GEOGRAFIA
 • Wilk Grzegorz
 • TECHNIKA
 • Wilk Grzegorz
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Dębski Bartosz
 • Gładysz Justyna
 • Kloza Sebastian
 • Kołodziej Joanna
 • WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE
 • Waloszczyk Krzysztof
 • MUZYKA
 • Sandra Loska
 • PLASTYKA
 • Sandra Loska
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • Bartnik Magdalena
 • Jurczyk Beata
 • Karmowska-Matuszczyk Martyna
 • Krzykowska Wioleta
 • Mieszczanin Maria
 • Restecka Beata
 • Volkert Joanna
 • Wencel-Cisło Barbara
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • Jagielska Jolanta
 • Strokol Maria
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 • Jarosz Łukasz
 • DORADCA ZAWODOWY
 • Dobski Dariusz
 • PEDAGOG
 • Patrycja Góralczyk
 • PEDAGOG SPECJALNY
 • Rajca Aneta
 • PSYCHOLOG
 • Lewicka Małgorzata
 • LOGOPEDA
 • Kasperczyk Mariola
 • BIBLIOTEKA
 • Kasperczyk Mariola
 • Rajca Aneta
 • RELIGIA
 • Strokol Maria
 • Wala Cezariusz
 • WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 • Czerny Joanna
 • Gładysz Justyna
 • Góralczyk Patrycja
 • Karmowska-Matuszczyk Martyna
 • Kloza Sebastian
 • Krzykowska Wioleta
 • Loska Sandra

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • Kempna Brygida -  główny księgowy
 • Podżorska Anna - referent ds kadr i płac, intendent
 • Śliwa Wiktoria - starszy referent
 • Cierpioł Bożena - dozorca
 • Cylok Stefan - konserwator
 • Czapek Gabriela- dozorca
 • Czempik Kornelia - pomoc nauczyciela
 • Dybka Halina - dozorca
 • Dymarz Magdalena - dozorca
 • Gryzik Aleksandra - pomoc nauczyciela
 • Jakubasik Magdalena - dozorca
 • Lisiak Sławomir- dozorca
 • Łęcka Justyna -sprzątaczka
 • Manjura Anna - sprzątaczka
 • Miliczek Anna: sprzątaczka
 • Mucha Justyna - sprzątaczka
 • Poloczek Barbara – woźna, pomoc kuchenna
 • Rasek Ewa-  sprzątaczka
 • Szwajdo Grażyna - dozorca
 • Tomecka Julia - pomoc nauczyciela

SEKRETARIAT SZKOŁY jest czynny od poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30 -15.30 , czwartki  7.30 - 16.00 oraz w piątki 7.30 - 15.00

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information