Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Szkoła Podstawowe nr 18 im. ks. Konstantego Damrota


  ul. Łukasiewicza 7
41-707
Ruda Śląska
  +48.32.2437829
  +48.32.2437829
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  https://sp18.com.pl

 

NIP: 641-22-23-787

 

STATUS PRAWNY: szkoła publiczna

Organ prowadzący- Miasto Ruda Śląska

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1.      Szkoła Podstawowa nr 18 im. księdza Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej  zwana dalej Szkołą  jest szkołą publiczną.

2.      Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

3.      Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Łukasiewicza nr 7 .

4.      Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

5.      Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Śląski Kurator Oświaty

6.      Szkoła jest  jednostką budżetową Miasta Ruda Śląska.

7.      Szkoła prowadzi oddziały sportowe o specjalizacji pływanie i piłka nożna.

8.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.      Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

10.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

11.  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

12.  Szkoła  może,   na  wyodrębnionym  rachunku  bankowym,   gromadzić  środki   specjalne pochodzące z:

1) dobrowolnych wpłat rodziców,

2) opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami

         13. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:

1) działalność dydaktyczno-wychowawczą,

2) zakup pomocy naukowych i wyposażenia,

3) zakup materiałów na remonty i konserwacje,

4) zakup środków czystości, materiałów biurowych,

5) opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy),

6) żywienie uczniów,

7) wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej,

8) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

14. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Inne informacje o Szkole

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1)     I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

2)     II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

 1. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 3. Szkoła jest przyjacielem, źródłem wiedzy i miejscem zabawy:

1)  dba o harmonijny, wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami,

2)  diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych wykorzystując wyniki sprawdzianów,

3)  rozwija partnerskie i demokratyczne stosunki pomiędzy szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

4)  zapewnia dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki,

5)  sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia oraz ogranicza formy przemocy wśród uczniów naszej szkoły i zapobiega powstawaniu tego typu problemów,

6)  prowadzi działalność wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego,

7)  przygotowuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie,

8)  udziela pomocy specjalistycznej,

9)  integruje dzieci niepełnosprawne i zdrowe w naturalnym środowisku rówieśniczym,

10)  kształtuje wrażliwość na drugiego człowieka, wyrabia odruchy niesienia pomocy słabszemu, niepełnosprawnemu,

11)  budzi wiarę we własne możliwości, uczy przezwyciężać trudności,

12)  określa priorytety rozwojowe dziecka niepełnosprawnego w danym momencie jego życia,

13)  organizuje otwarte imprezy okolicznościowe,

14)  organizuje zajęcia pozalekcyjne, tworzy koła zainteresowań,

15)  kontaktuje się z placówkami pozaszkolnymi,

16)  zapewnia odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne, uwzględniające potrzeby specjalne uczniów (w miarę możliwości),

Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Uczniom tym Szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4)     inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5)     integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

6)     przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1)     obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do  których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;

2)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

3)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.11 i 12.
 4. W Szkole działa biblioteka, świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

MAJĄTEK

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information